OBVESTILA: Sporočamo, da je avtopralnica Špan spet pripravljena, da vam ponudimo naše izjemne storitve pranja osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil.
Avtoservis Špan Galjevica je postal del podjetja Špan d.o.o.Več
Servisni sprejem vozil za pooblaščeni Volkswagen, Škoda in Seat se zdaj nahaja v novem prodajnem salonu. Več

Registracija vozila

 • Registracija vozila je vnos podatkov, določenih z zakonom, v evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil.
 •     V Republiki Sloveniji so registrirana motorna in priklopna vozila, katerih lastniki imajo v Republiki Sloveniji prebivališče oziroma sedež, ter motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujih trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev v Republiki Sloveniji.
 •     Vozila tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v RS več kot šest mesecev, smejo biti v cestnem prometu, če so registrirana v eni od držav članic Evropske unije.
 •     Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki.
 •     Vozilo, ki je predmet pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu ali prodaji z pridržkom lastninske pravice, se lahko registrira na uporabnika vozila, če poda lastnik vozila pisno soglasje. V tem primeru se določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika.
 •     Vozilo, ki je v lasti otroka ali mladoletnika, se registrira na enega od staršev, skrbnikov ali rejnikov, kot imetnika pravice uporabe vozila.
 •     Lastnik vozila je umrla oseba: dediči določijo uporabnika vozila z veljavnim vozniškim dovoljenjem za to kategorijo. Če dediči uporabnika ne določijo, mora en izmed dedičev vozilo odjaviti iz prometa.
 •     Za vozila v lasti polnoletne osebe, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja za to vrsto vozila, določi lastnik vozila uporabnika vozila. V tem primeru se določbe zakona, ki veljalo za lastnika, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika. V prometno dovoljenje se poleg lastnika vpiše tudi uporabnik vozila.
 •     Soglasje uporabnika se izda za nedoločen čas in se poda na predpisanem obrazcu. Identifikacija podpisnikov se opravi na registracijski organizaciji. Preklic soglasja lahko pisno poda kadarkoli tako lastnik kot tudi uporabnik.
 •     Uporabnik je odgovoren za vsa dejanja storjena s tem vozilom.
 •     Uporabnik vozila oziroma imetnik pravice uporabe vozila je lahko samo oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila. Ta določba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike.

Pogoji in potrebni dokumenti za registracijo vozila

Vozilo se registrira na podlagi vloge lastnika vozila. Vlogi je treba priložiti dokazila, če registracijski organizaciji niso dosegljiva na podlagi uradnih evidenc:

 •     dokaz o lastništvu vozila (račun o nakupu, prometno potrdilo oz. drug ustrezen dokument o lastništvu vozila, vsa dokazila o spremembi lastništva od zadnje registracije vozila oz. od prvega nakupa vozila, če vozilo še ni bilo registrirano) in lastništvo posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.)
 •     potrdilo o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil, v kolikor to ni razvidno iz evidence registriranih vozil
 •     dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov
 •     dokaz o poravnani letni dajatvi za uporabo cest
 •     dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil
 •     dokazilo o istovetnosti stranke.


Fizične osebe: veljavena listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal upravni organ
Pravne osebe: dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe

 •     dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti
 •     soglasje uporabnika, kjer to pride v poštev
 •     vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatkov ni mogoče dobiti iu zradne evidence o voznikih


Ko so izpolnjeni vsi pogoji, se za vozilo izda prometno potrdilo in predpisano število registrskih tablic.

Prometno dovoljenje

 • Čas veljavnosti prometnega dovoljenja
 •       Prometno dovoljenje se izda za čas veljavnosti tehničnega pregleda in za čas, za katerega so sklenjene
 •       oziroma poravnane vse predpisane obveznosti.
 •     Osebam, ki v RS prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, se veljavnost prometnega dovoljenja omeji največ za čas prijavljenega prebivališča v RS.
 •     Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja je mogoče:

      - 30 dni pred potekom veljavnosti prometnega dovoljenja
      - če od veljavnosti prometnega dovoljenja preteče manj kot 30 dni oziroma eno leto za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa,
      štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike, od poteka veljavnosti prometnega dovoljenja

 •     podatki, vpisani v prometno dovoljenje se morajo ujemati z dejanskim stanjem
 •     za vozilo mora biti poravnana letna dajatev za uporabo vozila
 •     za vozilo mora biti sklenjeno zavarovanje za avtomobilsko odgovornost, za vozila za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov
 •     v primeru smrti lastnika vozila se lahko veljavnost prometnega dovoljenja podaljša do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju s soglasjem vseh pravnih naslednikov, navedenih v smrtovnici
 •     Vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju, je potrebno v 15 dnevih prijaviti registracijski organizaciji (npr. tehnična sprememba, sprememba lastništva, prebivališča, sedeža, imena…).
 •     Nadomestno prometno dovoljenje se izda, ko je prometno dovoljenje izgubljeno, ukradeno, pogrešano, obrabljeno, poškodovano ali uničeno. Za vozilo, ki je odjavljeno iz prometa, se namesto pogrešanega prometnega dovoljenja izda potrdilo iz evidence registriranih vozil.

Odjava vozila

Lastnik mora odjaviti vozilo in izročiti registrske tablice, če:

 •     je vozilo uničeno
 •     je vozilo odsvojeno v tujino
 •     je vozilo ukradeno
 •     je potekla veljavnost prometnega potrdila za začasno registrirano vozilo
 •     je veljavnost prometnega potrdila potekla pred več kot 30 dnevi oz. več kot 1 letom za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila
 •     je v času veljavnosti prometnega potrdila prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oz. ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji


Vlogi za odjavo je potrebno priložiti: - zadnje prometno dovoljenje

 •     listino o spremembi lastništva (če pride v poštev)
 •     potrdilo o uničenju vozila za izrabljeno vozilo
 •     dokazilo o istovetnosti strank v postopku
 •     dokazilo o prijavi kraje vozila pri pristojni policijski upravi, razen če je to razvidno iz računalniške evidence


Odjava vozila zaradi spremembe lastništva:
Ugotovi se identiteto fizičnih oseb tako, da se preveri EMŠO, naslov prebivališča in VIN številko vozila. Identiteto preveri registracijska organizacija. Pri odjavi se nov lastnik vpiše v evidenco registriranih vozil, ne glede na to, ali se vozilo registrira takoj ali pa kasneje. Brez identifikacije oseb in vpisa novega lastnika v evidenco vozil vozila ni možno odjaviti.

Pri spremembi lastništva mora novi lastnik v 15 dnevih po odjavi vozila to vozilo registrirati na svoje ime ali pa podati izjavo o lokaciji vozila.

Registracijska organizacija na zahtevo lastnika hrani izročene registrske tablice 15 dni od dneva izročitve, razen za tovorna, vlečna in priklopna vozila, avtobuse, mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike, ki se hranijo 1 leto od izročitve. Če v tem roku s temi tablicami ni registrirano isto vozilo, se tablice uničijo.

Tehnični pregledi

Eno leto po prvi registraciji se opravi tehnični pregled za naslednja vozila:

 •     tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce
 •     vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti
 •     delovna vozila
 •     avtobuse
 •     priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg
 •     vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov
 •     vozila, ki seuporabljajo za prevoz skupin otrok
 •     vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike
 •     vozila za izposojo brez voznika
 •     intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo


Štiri leta po prvi registraciji za vsa druga motorna in priklopna vozila. Taka vozila imajo naslednji tehnični pregled čez dve leti in nato še čez dve leti. Ko mine 8 let po prvi registraciji, se tehnični pregled opravlja vsako leto (t.i. sistem 4-6-8).

Lahki priklopniki: tehnični pregled se opravlja vsake štiri leta.

Vsakih 6 mesecev se opravi tehnični pregled za:

 •     vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov
 •     avtobuse
 •     vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike
 •     vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok
 •     vozila, opremljena kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila

Pooblastilo lastnika vozila

Če opravljate katerikoli postopek v zvezi z registracijo vozila namesto lastnika vozila, vam mora le-ta napisati pooblastilo, da lahko postopek opravite v njegovem imenu.

V primeru pravne osebe odgovorna oseba podjetja izda pooblastilo fizični osebi za opravljanje postopka v imenu pravne osebe.

Ugotavljanje identitete strank v postopku

Nov Zakon o motornih vozilih zahteva pri vsaki spremembi lastništva vozila ugotovitev identitete fizičnih oseb, tako starega kot novega lastnika, in s tem odpravlja upravno overitev podpisa starega lastnika.

Postopek ugotavljanja identitete strank se izvaja neposredno v register motornih vozil, zagotavlja pa sledljivost lastništva vozila in pravno varstvo strankam v postopku.

Ugotovitev identitete stranke opravi pooblaščena oseba (referent) s fizičnim vpogledom v pravilno sestavljeno pogodbo o prodaji vozila, v ustrezen osebni dokument prisotne stranke in vpisom ugotovitve identitete v register vozil.

Obvezen podatek na pogodbi je VIN številka vozila in EMŠO obeh pogodbenih strank. V nasprotnem primeru je pogodba neveljavna oziroma identifikacija ni možna.

Homologacija vozil in njihovih delov

Homologacija je postopek, v katerem strokovna organizacija ugotovi, ali je tip vozila, tip dela vozila ali tip zaščitne naprave izpolnjuje predpisane zahteve, in če je skladen, podeli izjavo o skladnosti vozila oziroma vgrajenega dela.

Razgradnja vozila

Vozilo, ki je izrabljeno po predpisih o varstvu okolja prevzame izvajalec gospodarske javne službe in zagotovi njegovo nadaljnjo obdelavo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Lastniku vozila se izda potrdilo o razgradnji vozila, s katerim izvajalec jamči za obdelavo vozila tako, kot to predpisuje zakon.

Viri:
- Zakon o motornih vozilih (Ur. list RS št. 106/2010)
- Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Ur. list RS št. 48/2011)
- Pravilnik o potrdilu o prevzemu izrabljenega motornega vozila v razgradnjo in o izjavi o lokaciji vozila (Ur. list RS št. 52/2004).